Vincentius Berghem

STICHTING STEUNFONDS

Privacyverklaring Stichting Steunfonds Vincentius Berghem

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die
aan Stichting Steunfonds Vincentius Berghem worden verstrekt.
Wat betreft de privacygevoelige informatie hebben alle medewerkers van de Stichting een absolute geheimhoudingsplicht.

Wij hechten groot belang aan de privacy van cliënten van onze stichting en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.
Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De Stichting is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de
verwerking van de persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij bepalen welke persoonsgegevens worden
verwerkt, met welk doel en op welke manier. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens
wij verwerken en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Persoonsgegevens die wij in veel gevallen verwerken
Voorletters, voor- en achternaam, tussenvoegsel, woonplaats, eventueel geboortedatum, e-mailadres,telefoonnummer en ingangsdatum van melding aan de stichting. Omschrijving van de hulpvraag en ons antwoord daarop.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Stichting verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• het voeren van de hulpverleningsadministratie;
• het plannen van hulpverleningsactiviteiten.
• voor het kunnen onderhouden van contact;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Stichting bewaart de persoonsgegevens totdat de hulpverleningscontacten beëindigd zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Stichting deelt de gegevens niet met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkene(n).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met één van de bestuursleden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door een verzoek te sturen naar één van de bestuursleden.

Stichting Steunfonds Vincentius Berghem wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens in het geval Stichting niet goed omgaat uw privacy.

Stichting Steunfonds Vincentius Berghem
Postbus 8 5350AA Berghem
Tel. 06.48284472
www.vincentiusberghem.nl

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze hulp te leveren. Met het gebruik van onze website geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.